Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container

Để container có thể lưu thông một cách an toàn và hợp lệ, việc chế tạo phải đảm bảo tuân thủ các công ước, tiêu thuẩn quốc tế về container.

Công ước quốc tế về container

Dưới đây là danh sách các công ước quốc tế liên quan đến vận tải container:

 1. Công ước Hải quan về Container (Customs Convention on Containers)
 2. Công ước quốc tế về an toàn container (International Convention for Safe Containers – CSC)
 3. Công ước Hải quan TIR
 4. Công ước về sự chấp nhận tạm thời (Convention on Temporary Admission)
 5. Tiêu chuẩn quốc tế về container (vận chuyển container – vận chuyển container đường biển – vận chuyển đường biển)

  Hiện nay có trên 20 tiêu chuẩn ISO liên quan đến container chở hàng

  Hiện nay có trên 20 tiêu chuẩn ISO liên quan đến container chở hàng

  1 ISO 668:1995 Series 1 freight containers — Classification,
  dimensions and ratings
  ISO 668:1995 /
  Amd 1:2005
  Amendment 1:2005 to ISO 668:1995
  ISO 668:1995 /
  Amd 2:2005
  Amendment 2:2005 to ISO 668:1995, 45’
  containers
  2 ISO 830:1999 Freight containers — Vocabulary
  ISO 830:1999 /
  Cor 1:2001
  Technical Corrigendum 1:2001 to ISO 830:1999
  3 ISO 1161:1984 Series 1 freight containers — Corner fittings
  — Specification
  ISO 1161:1984 /
  Cor 1:1990
  Technical Corrigendum 1:1990 to ISO 1161:1984
  4 ISO 1496-1:1990 Series 1 freight containers — Specification
  and testing — Part 1: General cargo containers
  for general purposes
  ISO 1496-1:1990 /
  Amd 1:1993
  Amendment 1:1993 to ISO 1496-1:1990,
  1AAA and 1BBB containers
  ISO 1496-1:1990 /
  Amd 2:1998
  Amendment 2:1998 to ISO 1496-1:1990
  ISO 1496-1:1990 /
  Amd 3:2005
  Amendment 3:2005 to ISO 1496-1:1990
  ISO 1496-1:1990 /
  Amd 4:2006
  Amendment 4:2006 to ISO 1496-1:1990
  ISO 1496-1:1990 /
  Amd 5:2006
  Amendment 5:2006 to ISO 1496-1:1990,
  Door end security
  6 ISO 1496-2:1996 Series 1 freight containers — Specification
  and testing — Part 2: Thermal containers
  ISO 1496-2:1996 /
  Amd 1:2006
  Amendment 1:2006 to ISO 1496-2:1996
  7 ISO 1496-3:1995 Series 1 freight containers — Specification
  and testing — Part 3: Tank containers
  for liquids, gases and pressurized dry bulk
  ISO 1496-3:1995 /
  Amd 1:2006
  Amendment 1:2006 to ISO 1496-3:1995,
  Testing of the external restraint
  (longitudinal) dynamic
  8 ISO 1496-4:1991 Series 1 freight containers — Specification
  and testing — Part 4: Non-pressurized
  containers for dry bulk
  ISO 1496-4:1991 /
  Cor 1:2006
  Technical Corrigendum 1:2006 to
  ISO 1496-4:1991
  ISO 1496-4:1991 /
  Amd 1:1994
  Amendment 1:1994 to ISO 1496-4:1991,
  1AAA and 1BBB containers
  9 ISO 1496-5:1991 Series 1 freight containers — Specification
  and testing — Part 5: Platform and
  platform-based containers
  ISO 1496-5:1991 /
  Amd 1 :1993
  Amendment 1:1993 to ISO 1496-5:1991,
  1AAA and 1BBB containers
  ISO 1496-5:1991 /
  Amd 2:1994
  Amendment 2:1994 to ISO 1496-5:1991
  10 ISO 2308:1972 Hooks for lifting freight containers
  of up to 30 tonnes capacity —
  Basic requirements
  11 ISO 3874:1997 Series 1 freight containers —
  Handling and securing
  ISO 3874:1997 /
  Amd 1:2000
  Amendment 1:2000 to ISO 3874:1997,
  Twistlocks, latchlocks, stacking fittings
  and lashing rod systems for securing
  of containers
  ISO 3874:1997 /
  Amd 2:2002
  Amendment 2:2002 to ISO 3874:1997,
  Vertical tandem lifting
  ISO 3874:1997 /
  Amd 3:2005
  Amendment 3:2005 to ISO 3874:1997,
  Double stack rail car operations
  12 ISO 6346:1995 Freight containers — Coding, identification
  and marking
  13 ISO 8323:1985 Freight containers — Air/surface (intermodal)
  general purpose containers — Specification
  and tests
  14 ISO 9669:1990 Series 1 freight containers — Interface
  connections for tank containers
  ISO 9669:1990 /
  Amd 1:1992
  Amendment 1:1992 to ISO 9669:1990,
  Sections 3 and 4
  15 ISO 9711-1:1990 Freight containers — Information related to
  containers on board vessels — Part 1:
  Bay plan system
  16 ISO 9897:1997 Freight containers — Container
  equipment data exchange
  (CEDEX) — General communication codes
  ISO 9897:1997 /
  Cor 1:2001
  Technical Corrigendum 1:2001 to
  ISO 9897:1997
  17 ISO 10368:2006 Freight thermal containers — Remote
  condition monitoring
  18 ISO 10374:1991 Freight containers — Automatic identification
  ISO 10374:1991 /
  Amd 1:1995
  Amendment 1:1995 to ISO 10374:1991
  19 ISO 14829:2002 Freight containers — Straddle carriers for
  freight container handling —
  Calculation of stability
  20 ISO/TR 15069:1997 Series 1 freight containers —
  Handling and securing
  — Rationale for ISO 3874 Annex A
  21 ISO/TR 15070:1996 Series 1 freight containers — Rationale
  for structural test criteria
  ISO/TR 15070:1996 /
  Amd 1:2005
  Amendment 1:2005 to ISO 15070:1996,
  Guidance on structural integrity
  22 ISO/PAS 17712:2006 Freight containers — Mechanical seals
  23 ISO 18185-3:2006 Freight containers — Electronic seals
  — Part 3: Environmental characteristics

  Các tiêu chuẩn trên đây được in trong cuốn sổ tay tiêu chuẩn ISO về container “ISO Standards Handbook – Freight Containers

  hình ảnh container

Vietsun Container

Vietsun Container

 

Vietsun Logistic Container

Vietsun Logistic Container 40'