• 12/2004: Thành lập Công ty CP Nhật Việt (VIETSUN CORPORATION)

• 01/2005: Thành lập Chi nhánh Công ty CP Nhật Việt tại Hải Phòng

• 07/2009: Thành lập Chi nhánh Công ty CP Nhật Việt tại Nghệ An.

• 06/2015: Thành lập Công ty TNHH MTV Kho Vận Vietsun Hải Phòng.

• 08/2015:  Thành lập Văn phòng đại diện Công ty CP Nhật Việt tại Đà Nẵng

• 08/2015: Thành lập Công ty CP Kho Vận Nhật Việt Nghệ An.

• 09/2016: Thành lập Công ty TNHH Cảng Cửa Lò.