Đề xuất một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

logo_NhanDan
Bà Rịa – Vũng Tàu khai thác lợi thế, tiềm năng kinh tế biển
12/07/2019
thanhnienonline
Còn tồn gần 14.000 container phế liệu tại các cảng biển
12/07/2019

Đề xuất một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

logo_giaothong

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất nội dung chi đặc thù, chế độ chi đặc thù được tính vào kinh phí giao tự chủ đối với Cục Hàng hải Việt Nam như sau:

Tiền lương bình quân: Được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: Được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Trang phục công tác: Được thực hiện chi trang phục công tác. Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, đề xuất trên nhằm động viên về tinh thần, khuyến khích người lao động của Cục Hàng hải Việt Nam yên tâm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch được Bộ Giao thông vận tải và cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2019-2020 như: đề án tinh giản biên chế; đề án vị trí việc làm, mô tả vị trí việc làm; sắp xếp tổ chức, bộ máy của Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc theo đúng tinh thần, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; giúp Cục Hàng hải Việt Nam có điều kiện thu hút, giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Cục Hàng hải Việt Nam phù hợp với vị trí việc làm được phê duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện về tổ chức, bộ máy, con người, vị trí việc làm trước thời điểm năm 2021-thời điểm thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo tính toán, nguồn chi đặc thù năm 2019, 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam như sau: Dự toán thu phí hàng hải năm 2019 đã được Bộ Giao thông vận tải giao dự toán tại Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 là 997.400 triệu đồng (số thu không kể lệ phí vào, rời cảng biển đã nộp ngân sách nhà nước 100%). Nguồn để lại chi 2019: 568.518 triệu đồng (57% tổng thu phí).

Dự kiến phân bổ chi từ nguồn thu phí: Tổng chi thường xuyên (25 Cảng vụ): 306.694 triệu đồng; tổng chi không thường xuyên (25 Cảng vụ) là 247.467 triệu đồng (Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT đã giao dự toán chi không thường xuyên 114.812 triệu đồng, Cục HHVN dự kiến đề nghị tăng chi không thường xuyên năm 2019 thêm 132.655 triệu đồng); chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam: 14.357 triệu đồng.

Năm 2020, ước dự toán thu phí hàng hải năm 2020 là 1.097.140 triệu đồng (tăng trưởng 10% so với dự toán thu được Bộ Giao thông vận tải giao năm 2019). Nguồn để lại chi 2018: 570.513 triệu đồng (52% tổng thu phí theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam về rà soát tỷ lệ chi để lại phí cảng vụ hàng hải theo đó đã đề xuất giảm tỷ lệ 57% xuống 52% nhằm tiết kiệm chi, tăng tỷ lệ nộp vào ngân sách nhà nước)

Dự kiến chi: Tổng chi thường xuyên: 337.363 triệu đồng (tăng trưởng 10% chi thường xuyên so với năm 2019); tổng chi không thường xuyên: 218.508 triệu đồng (giảm 11,7% so với chi không thường xuyên năm 2019 do một số nhiệm vụ chi như đóng tàu công vụ, sửa chữa lớn nhà điều hành, khảo sát khu neo, đậu tàu… của cảng vụ đã được bố trí cơ bản đầy đủ các năm trước); chi đặc thù: 14.642 triệu đồng (theo dự toán Cục Hàng hải Việt Nam).

Như vậy với dự kiến chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam, nguồn thu phí hàng hải do các cảng vụ thu trong năm 2019, 2020 được tính toán đảm bảo đáp ứng được nhu cầu chi của 25 cảng vụ và đủ nguồn chi cho các chế độ chi đặc thù của Cục, không đề nghị bổ sung từ nguồn chi hành chính của ngân sách nhà nước và không ảnh hưởng đến nguồn thu phí, lệ phí hàng hải phải nộp về ngân sách nhà nước.