Công Điện về Áp Thấp Nhiệt Đới trên Biển Đông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /CĐ-CHHVN                                                                                                 Hà Nội, ngày  13  tháng 7  năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Cục Hàng hải Việt Nam điện:

                    – Các Cảng vụ hàng hải;

                   – Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam;

                   – Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải;

                   – Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

 

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, đến 07 giờ ngày 14/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170 km về phía Nam.

Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của ATNĐ trên biển Đông, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu:

1. Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam: Chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo ATNĐ trên biển Đông cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động tránh trú an toàn.

2. Cảng vụ hàng hải: Thường xuyên theo dõi diễn biến của ATNĐ trên biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của ATNĐ (đặc biệt đối với tàu biển mang cấp hạn chế và phương tiện thủy mang cấp VR-SB); sẵn sàng triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam:

Chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực duy trì lực lượng và phương tiện để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

4. Trung tâm Thông tin An ninh hàng hải:

Theo dõi diễn biến ATNĐ trên biển Đông; tiếp nhận thông tin của các đơn vị gửi về và thường xuyên báo cáo cho BCH PCTT&TKCN Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

                                                                                                                             TL. CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG AT&ANHH

 

 

                                                                                                                             Võ Duy Thắng

                                                                                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN PCTT&TKCN

 

Nơi nhận:                         

– Như trên;

– Cục trưởng (để b/c);

– PCT Nguyễn Hoàng (để b/c);

– Website CHHVN;

– Lưu VP, ATANHH2.