Tất Niên 2018

Team Building 2018 – Đoàn Kết Là Sức Mạnh
23/07/2018
Team Building 2022
26/07/2022

Tất Niên 2018

 • IMG_0130 (Medium)
  IMG_0138 (Medium)
  IMG_0140 (Medium)
 • IMG_0144 (Medium)
  IMG_0147 (Medium)
  IMG_0152 (Medium)
 • IMG_0162 (Medium)
  IMG_0171 (Medium)
  IMG_0180 (Medium)
 • IMG_0186 (Medium)
  IMG_0188 (Medium)
  IMG_0193 (Medium)
 • IMG_0194 (Medium)
  IMG_0196 (Medium)
  IMG_0206 (Medium)
 • IMG_0207 (Medium)
  IMG_0209 (Medium)
  IMG_0211 (Medium)
 • IMG_0218 (Medium)
  IMG_0223 (Medium)
  IMG_0245 (Medium)
 • IMG_0256 (Medium)
  IMG_0259 (Medium)
  IMG_0266 (Medium)
 • IMG_0290 (Medium)
  IMG_0360 (Medium)
  IMG_0368 (Medium)
 • IMG_0378 (Medium)
  IMG_0423 (Medium)
  IMG_8221 (Medium)